AnyGamble

Podmienky a pravidlá 

OBMEDZENIA POUŽÍVANIA 

Služby nesmiete používať, ak ste mladší ako plnoletý. V závislosti od právnych predpisov krajiny, v ktorej sa nachádzate, je to vek 18 rokov alebo viac. 

Vitajte na stránke Anygamble! 

Tieto podmienky stanovujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky Anygamble, ktorá sa nachádza na adrese https://anygamble.com/. 

Prístupom na túto webovú lokalitu predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými na tejto stránke, nepokračujte v používaní služby Anygamble. 

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto podmienky, vyhlásenie o ochrane osobných údajov a vylúčenie zodpovednosti a na všetky dohody: "Klient", "vy" a "váš" sa vzťahuje na vás, osobu, ktorá sa prihlási na túto webovú lokalitu a dodržiava podmienky spoločnosti. "Spoločnosť", "naša", "my", "naše" a "nás" sa vzťahuje na našu spoločnosť. "Strana", "Strany" alebo "My" sa vzťahuje na Klienta aj na nás. Všetky podmienky sa vzťahujú na ponuku, prijatie a úhradu platieb potrebných na realizáciu procesu našej pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb Klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb Spoločnosti v súlade s platnými holandskými právnymi predpismi a na ich základe. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, písanie veľkých písmen a/alebo on/ona alebo oni sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na to isté. 

Cookies 

Používame súbory cookie. Prístupom na Anygamble súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Anygamble. 

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú zhromažďovať informácie o používateľovi pri každej návšteve. Naša webová stránka používa súbory cookie na umožnenie funkčnosti v určitých oblastiach, aby sme vám uľahčili návštevu našej webovej stránky. Súbory cookie môžu používať aj niektorí z našich pridružených/reklamných partnerov. 

Licencia 

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť Anygamble a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na Anygamble. Všetky práva duševného 

vlastníctva sú vyhradené. Prístup z Anygamble je určený na vaše osobné použitie s výhradou obmedzení uvedených v týchto podmienkach. 

Nesmiete: 

 Opätovné publikovanie materiálu z Anygamble 

 Predávať, prenajímať alebo poskytovať sublicencie na materiál od spoločnosti Anygamble. 

 reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál z Anygamble. 

 Redistribúcia obsahu zo služby Anygamble 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 

Niektoré časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Spoločnosť Anygamble nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich zverejnením na webovej stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti Anygamble, jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich uverejnila. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť Anygamble nezodpovedá za komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo utrpené v dôsledku používania a/alebo zverejňovania a/alebo objavovania sa komentárov na tejto webovej stránke. 

Spoločnosť Anygamble si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré by mohli byť považované za nevhodné, urážlivé alebo porušujúce tieto podmienky. 

Zaručujete a vyhlasujete, že: 

 Ste oprávnení uverejňovať komentáre na našich webových stránkach a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy; 

 Komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva, okrem iného autorské práva, patenty alebo ochranné známky tretích strán; 

 Komentáre neobsahujú žiadne hanlivé, urážlivé, ohováračské, obscénne alebo inak nezákonné materiály, ktoré by zasahovali do súkromia. 

 Komentáre sa nepoužívajú na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zákaziek, ani na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonných činností. 

Týmto udeľujete spoločnosti Anygamble nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie ostatných používať, reprodukovať a upravovať akékoľvek vaše komentáre v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu. 

Hypertextové odkazy na náš obsah 

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na naše webové stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu: 

 Vládne agentúry; 

 Vyhľadávače; 

 Spravodajské organizácie; 

 Distribútori online katalógov môžu odkazovať na našu webovú stránku rovnakým spôsobom, akým odkazujú na webové stránky iných uvedených podnikov, a 

 Akreditované podniky v rámci celého systému, s výnimkou neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych skupín na získavanie finančných prostriedkov, ktoré nesmú odkazovať na našu webovú stránku. 

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na webovej lokalite za predpokladu, že odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade zavádzajúci; (b) nepravdivo neznamená sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany. 

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od týchto typov organizácií: 

 všeobecne známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií; 

 dot.com komunitné stránky; 

 združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie; 

 online adresár distribútorov; 

 Internetové portály; 

 účtovné, právne a poradenské firmy a 

 vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia. 

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak rozhodneme, že: (a) prepojenie nespôsobí nepriaznivý obraz o nás alebo našich akreditovaných podnikoch; (b) organizácia nemá u nás negatívny záznam; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového prepojenia kompenzuje neprítomnosť spoločnosti Anygamble; a (d) prepojenie je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch. 

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade zavádzajúci; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany. 

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Anygamble. Uveďte svoje meno, názov svojej organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL svojej webovej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našej webovej stránke, na ktoré chcete odkazovať. Na odpoveď počkajte 2-3 týždne. 

Schválené organizácie môžu na našu webovú stránku odkazovať takto: 

 používaním názvu našej spoločnosti alebo 

 Použitím jediného lokátora zdroja, na ktorý sa odkazuje, alebo 

 Použitím akéhokoľvek iného popisu našej prepojenej webovej stránky, ktorý má zmysel v kontexte a formáte obsahu na webovej stránke prepojenej strany. 

Bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke nie je povolené používať logo spoločnosti Anygamble ani iné umelecké diela na referenčné účely. 

Rámčeky iFrame 

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete na našej webovej lokalite vytvárať rámy, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej lokality. 

Zodpovednosť za obsah 

Nezodpovedáme za žiadny obsah, ktorý sa zobrazí na vašej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že nás odškodníte, budete nás brániť a zbavíte nás zodpovednosti za akékoľvek nároky, ktoré vzniknú na vašej webovej lokalite. Na žiadnej webovej lokalite by sa nemal objaviť odkaz(y), ktorý by sa mohol považovať za hanlivý, obscénny alebo trestný, alebo ktorý porušuje, inak porušuje alebo podporuje porušovanie alebo iné porušovanie práv tretích strán. 

Vaše súkromie 

Prečítajte si prosím Zásady ochrany osobných údajov 

Výhrada práv 

Vyhradzujeme si právo požiadať vás o odstránenie akýchkoľvek odkazov alebo konkrétneho odkazu na našu webovú stránku. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite všetky odkazy na našu webovú lokalitu. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a zásady prepojenia. Pokračovaním v prepojení na našu webovú lokalitu súhlasíte s týmito podmienkami prepojenia. 

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky 

Ak na našej webovej lokalite nájdete odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať nás. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať. 

Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej lokalite sú správne, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť, ani nesľubujeme, že webová lokalita zostane dostupná alebo že materiál na nej bude aktualizovaný. 

Zrieknutie sa zodpovednosti 

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a jej používania. Nič v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti sa nevzťahuje na: 

 obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb; 

 obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie; 

 obmedziť naše alebo vaše povinnosti akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený platnými zákonmi, alebo 

 vylúčenie našich alebo vašich záväzkov, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov. 

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tejto časti a na iných miestach tohto Vyhlásenia: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto Vyhlásenia vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, deliktu a porušenia zákonnej povinnosti. 

Pokiaľ sú webová stránka a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akejkoľvek povahy. 

Zásady ochrany osobných údajov pre Anygamble 

V spoločnosti Anygamble, ktorá je dostupná z adresy https://anygamble.com/, je jednou z našich hlavných priorít ochrana súkromia našich návštevníkov. V tomto dokumente o ochrane osobných údajov sú uvedené typy informácií, ktoré spoločnosť Anygamble zhromažďuje a zaznamenáva, a spôsob ich použitia. 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať. 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú na Anygamble. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zozbierané offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová lokalita. Naše zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou online generátora zásad ochrany osobných údajov. 

Súhlas 

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami. 

Informácie, ktoré zhromažďujeme 

Osobné údaje, o ktorých poskytnutie vás žiadame, a dôvody, prečo vás o ich poskytnutie žiadame, vám budú vysvetlené v čase, keď vás o poskytnutie osobných údajov požiadame. 

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás získať ďalšie informácie, napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, obsah všetkých správ a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. 

Pri registrácii účtu vás môžeme požiadať o kontaktné údaje, ako je vaše meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. 

Ako používame vaše informácie 

Zhromaždené informácie používame rôznymi spôsobmi vrátane: 

 poskytovať, prevádzkovať a udržiavať naše webové stránky. 

 Zlepšiť, prispôsobiť a rozšíriť našu webovú stránku. 

 pochopiť a analyzovať, ako používate naše webové stránky. 

 Vývoj nových produktov, služieb, vlastností a funkcií. 

 komunikovať s vami priamo alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov vrátane zákazníckeho servisu, aby sme vám poskytli aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webovej lokality a na marketingové a propagačné účely. 

 Odosielanie e-mailov 

 Odhaľovanie a prevencia podvodov 

Súbory protokolu 

Spoločnosť Anygamble používa pri používaní súborov denníka štandardný postup. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webovej lokality. Toto vykonávajú všetky hostingové spoločnosti a je to súčasť analytických údajov hostingovej služby. Informácie zhromaždené v súboroch protokolov zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/výstupné stránky a prípadne počet kliknutí. Nie sú spojené so žiadnymi osobnými údajmi. Účelom týchto informácií je analyzovať trendy, spravovať stránku, sledovať pohyb používateľov po stránke a zhromažďovať demografické informácie. 

Súbory cookie a webové signály 

Podobne ako iné webové stránky, aj Anygamble používa súbory cookie. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníka a stránok webu, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu používateľského zážitku prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníka a/alebo iných informácií. 

Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete v časti "Čo sú to súbory cookie" v dokumente Súhlas so súbormi cookie. 

Naši reklamní partneri 

Niektorí inzerenti na našej stránke môžu používať súbory cookie a webové signály. Naši reklamní partneri sú uvedení nižšie. Každý z našich reklamných partnerov má vlastné zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa údajov používateľov. Pre jednoduchší prístup sme nižšie uviedli hypertextové odkazy na ich zásady ochrany osobných údajov. 

 Google 

https://policies.google.com/technologies/ads 

Reklamní partneri Zásady ochrany osobných údajov 

Tento zoznam obsahuje zásady ochrany osobných údajov jednotlivých reklamných partnerov spoločnosti Anygamble. 

Reklamné servery tretích strán alebo reklamné siete používajú technológie, ako sú cookies, JavaScript alebo webové signály, ktoré sa používajú v reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke Anygamble a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľa. Tým automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý vidíte na navštívených webových stránkach. 

Upozorňujeme, že spoločnosť Anygamble nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu. 

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Anygamble sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si pozreli príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán, kde nájdete podrobnejšie informácie. Môžu obsahovať ich postupy a pokyny, ako sa odhlásiť z určitých možností. 

Súbory cookie môžete zakázať v individuálnych možnostiach prehliadača. Podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch nájdete na webových stránkach príslušných prehliadačov. 

Práva na ochranu osobných údajov CCPA (nepredávajte moje osobné údaje) 

Podľa CCPA majú kalifornskí spotrebitelia okrem iného právo na: 

vyžadovať od podniku, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľov, aby zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré o spotrebiteľoch zhromaždil. 

požadovať od podniku, aby vymazal všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil. 

požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa. 

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na odpoveď. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás. 

Práva na ochranu údajov podľa GDPR 

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má tieto práva: 

Právo na prístup - Máte právo požiadať o kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok. 

Právo na opravu - máte právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek informácií, ktoré považujete za nepresné. Máte tiež právo požiadať nás o doplnenie akýchkoľvek informácií, ktoré považujete za neúplné. 

Právo na vymazanie - za určitých podmienok máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovania - máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za určitých podmienok. 

Právo namietať proti spracovaniu - za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých podmienok máte právo požiadať nás o prenos údajov, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám. 

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na odpoveď. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.